Avveckling

Säker avveckling av alla typer av nukleära anläggningar; reaktorer, bränsle- och forskningsanläggningar.

Utmaningen

När första generationens kärnkraftverk byggdes planerades inte för underhåll, avveckling eller nedmontering. Dessutom är många av konstruktionerna och driftjournaler undermålig, vilket innebär att potentiella faror kan vara svåra att överblicka och förutse.

Avvecklingsprojekt försvåras ytterligare på grund av:

 • Säkerhetsutmaningar som berör arbetare och allmänhet
 • Vanliga konstruktions- och rivningsrisker
 • Farliga kemikalier
 • Strålning och radioaktiva föroreningar

Trots alla dessa svårigheter och okända faktorer är det nödvändigt att:

 • Försäkra tillsynsmyndigheter och ägare att riskerna är godtagbara
 • Utforma upplägg och budget som säkerställer valuta för pengarna

Vår inriktning
Nuvia har varit inblandat i utformning, konstruktion, drift och underhåll av kärntekniska anläggningar sedan 1950-talet, då industrin först uppstod.

Sedan slutet av 1980-talet har koncernen företagit sig många framgångsrika avvecklingsuppdrag och har samlat in omfattande erfarenheter av hur avveckling bör utföras säkert och kostnadseffektivt. Koncernens kvalificerade medarbetare kan:

 • Utveckla strategier för avveckling, upplägg och budget
 • Ta fram detaljerade planer för genomförandet som inkluderar säkra och kontrollerade avvecklingsprocesser
 • Träna personal i hur de genomför avvecklingen på ett säkert sätt
 • Handha alla avvecklings- och saneringsuppdrag
 • Karakterisera, bedöma, paketera och minimera avfall från avvecklingsprojekt
 • Konstruera, producer, testa och godkänna specialutrustning

Våra lösningar

Ett komplett tjänsteutbud
Nuvia-koncernen har resurser att leverera allomfattande tjänster, skräddarsydda lösningar eller tekniska innovationer – allt med syftet att reducera avfallsvolymen inför slutgiltigt avyttrande av avfallet. Vi har erfarenhet av att hantera alla slags föroreningar inklusive plutonium, uranium, tritium och natrium.

Med både nationell and internationell erfarenhet inom avveckling kan Nuvia tillhandahålla övergripande ledning av avvecklingsprojekt, inklusive nybyggnationskrav, från framtagning av strategier till slutgiltigt godkännande. Strategierna utvecklas till detajlerade metoder, säkerhetsdokument och scheman som inkluderar följande:

Riskbedömning och riskhantering
Potentialen för okända risker – likväl som de identifierbara – kräver ett rigoröst men praktiskt tillvägagångssätt för att garantera säkerheten för arbetare, miljö och allmänhet .

Rivnings- och röjningscertifiering
Nuvia ansvarar för kontrollerade rivningsinsatser och utför tjänster inom marksanering för att hjälpa kunder att realisera det fulla värdet av deras tillgångar.

Download the brochure

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative